Podmínky užití

Podmínky užití

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.vitaljob.cz je společnost ARAMARK, s.r.o., IČ 45794707, se sídlem Praha 4 – Michle, Jemnická 1138, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 11351 (dále jen „web“ nebo „webové stránky“).

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webu (dále jen „podmínky“). Web je bezplatně veřejně přístupný a jeho užívání se řídí těmito podmínkami.

Prohlížením či jiným užitím webu vyjadřuje uživatel svůj souhlas s těmito podmínkami.

Autorská práva

Provozovatel tímto prohlašuje, že  mu dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon náleží veškerá práva vyplývající z licence k vlastnímu obsahu webu, včetně textu a jeho designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na webu, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na webu.

Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu.

Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístněné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že při používání webu se bude řídit předpisy platnými na území České republiky a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových webu,

využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam),

zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy.

Závěrečná ustanovení

Obsah webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na tomto webu.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním webu.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, na které web odkazuje.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky, přičemž jejich aktuální znění vždy zveřejnění prostřednictvím tohoto webu. Změna podmínek je účinná od dne jejich zveřejnění na internetových stránkách provozovatele, není-li v nich uvedeno jinak.

Tyto podmínky jsou veřejně přístupné na webových stránkách www.vitaljob.cz a nabývají účinnosti dnem jejich zveřejněním.

V Praze dne 12. 5. 2015